اسلایدهای آموزشی

Cardiovascular Events in Rheumatologic Disorders
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر مسعود ثقفي استاد روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Immunology & inflammation In Rheumatology
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر مريم صاحباري استاديار روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Metabolic Bone Disease
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر محمد حسن جوكار دانشيار روماتولوژي جهت دريافت كليك كنيد ادامه مطلب...
Metabolic Bone Disease2
دوشنبه, 08 دی 1393
دكتر زهرا رضايي يزدي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Metabolic diseases of joints or Crystal induced arthropathy
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر رضايي يزدي استاد روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Rheumatoid Arthritis
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر محمد حسن جوكار دانشيار روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Rheumatoid Arthritis2
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر زهرا رضايي يزدي استاد روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Rheumatologic Emergencies
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر رضايي يزدي استاد روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Seronegative Spathogenesis
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر صاحباري استاديار روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Vasculit1
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر ميرفيضي دانشيار روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
Wegener s Granulomatosis
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر صاحباري استاديار روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
What is Vasculitis
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر صاحباري استاديار روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
اسلايدهاي اموزشي
شنبه, 27 شهریور 1389
   ادامه مطلب...
بررسي آزمايشگاهي در تشخيص بيماريهاي روماتيسمي
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر ميرفيضي دانشيار روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...
چرج اشتراوس
شنبه, 08 آذر 1393
دكتر ميرفيضي دانشيار روماتولوژي جهت دريافت فايل كليك كنيد ادامه مطلب...