اهداف مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

- انجام تحقیقات بنیادین  و کاربردی در زمینه های اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان بیماریهای روماتیسمی با تمرکزبر شیوه های نوین و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی

- نوآوری و ارتقاء علمی در زمینه بیماریهای روماتیسمی با تکیه بر توان علمی اساتید و محققین دانشگاه

- همکاری با سایرمراکز علمی معتبر داخل و خارج کشور بویژه مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان و کشور بویژه در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی بیماران روماتیسمی

- ارائه رهنمودهای لازم به بیماران و خانواده های آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماریهای روماتیسمی با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد

- برگزاری سمینارهاوکارگاههای آموزشی و پژوهشی در زمینه بیماریهای روماتیسمی

- معرفی ، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی در دانشگاه و عرصه‎های کشوری و بین المللی

- الویت بندی ، هدایت ، تسهیل و نظارت براجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با بیماریهای روماتیسمی

-  تاسیسو توسعه واحدهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی

-   تشویق و توانمند سازی محققین در اجرای طرحهای تحقیقاتی روماتولوژی

- ارزشیابی عملکرد مرکزتحقیقات