ژورنال كلاب 1391

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


Decreased breast cancer risk in systemic lupus erythematosus. the search for a genetic basis continue
تاريخ: 7/2/91
استاد مسئول: دکتر سعادتي
ارائه دهنده: دكتر جلالي
-----------------------------------------------------------------------------------

New approaches to the assessment and treatment of the idiopathic infl ammatory myopathies
تاريخ: 28/2/91
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
-----------------------------------------------------------------------------------
$eterogeneity of "nticitrullinated &eptide "ntibodies and 'esponse to "nti!(umor %ecrosis #actor "gents in 'heumatoid "rthritis
تاريخ: 4/3/91
استاد مسئول: دکتر ثقفي
-----------------------------------------------------------------------------------
Bisphosphonate therapy for children and adolescents with secondary osteoporosis (Review)
تاريخ: 8/4/91
استاد مسئول: دکتر صاحباري
-----------------------------------------------------------------------------------
Non-infectious pulmonary complications of newer biological agents for rheumatic diseases—a systematic literature review
تاريخ: 22/4/91
استاد مسئول: دکتر سعادتي
-----------------------------------------------------------------------------------
In|ammatory ocular adverse events with the use of oral bisphosphonates: a retrospective cohort study
تاريخ: 5/5/91
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
ارائه دهنده: دكتر رضايي
-----------------------------------------------------------------------------------
the risks of smoking in patients with spondyloarthritides AND jurgen braun
تاريخ: 12/5/91
استاد مسئول: دکتر ثقفي
-----------------------------------------------------------------------------------
Prevention and treatment of systemic glucocorticoidside effects
تاريخ: 19/5/91
استاد مسئول: دکتر صاحباري
-----------------------------------------------------------------------------------
Calcium supplements may increase the risk of cardiovascular events in postmenopausal women
تاريخ:  26/5/91
استاد مسئول: دکتر سعادتي
ارائه دهنده: دکتر توحيدي
-----------------------------------------------------------------------------------
Update on management of connective tissue panniculitides
تاريخ: 9/6/91
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
ارائه دهنده: دکتر جاويد
-----------------------------------------------------------------------------------
Outcomes after anti-rheumatic drug use before and during pregnancy: a cohort study among 150,000 pregnant women and expectant fathers
تاريخ: 16/6/91
استاد مسئول: دکتر ثقفي
ارائه دهنده: دکتر مهاجر
-----------------------------------------------------------------------------------
Chronic urticaria and autoimmunity Associations found in a large population study
تاريخ: 23/6/91
استاد مسئول: دکتر صاحباري
ارائه دهنده: دکتر جاويد
-----------------------------------------------------------------------------------
Case 26-2012: A 70-Year-Old Woman with Fever and Back Pain
تاريخ: 30/6/91
استاد مسئول: دکتر سعادتي
ارائه دهنده: دکتر مهاجر
-----------------------------------------------------------------------------------
Current options for the treatment of optic neuritis
تاريخ: 6/7/91
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
-----------------------------------------------------------------------------------
Rheumatic disorders affecting the head and neck: underestimated diseases
تاريخ: 13/7/91
استاد مسئول: دکتر ثقفي
-----------------------------------------------------------------------------------
Lower limb joint replacement in rheumatoid arthritis
تاريخ: 20/7/91
استاد مسئول: دکتر آريامنش
-----------------------------------------------------------------------------------
Derivation and Validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics Classification Criteria for Systemic Lupus Er ythematosus
تاريخ: 11/8/91
استاد مسئول: دکتر صاحباري
-----------------------------------------------------------------------------------
Fracture Risk and Zoledronic Acid Therapy in Men with Osteoporosis
تاريخ:  18/8/91
استاد مسئول: دکتر سعادتي
-----------------------------------------------------------------------------------
American College of Rheumatology Classification Criteria for Sjo¨ gren’s Syndrome: A Data-Driven, Expert Consensus Approach in the Sjo¨ gren’s International Collaborative Clinical Alliance Cohort
تاريخ: 25/8/91
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
ارائه دهنده: دکتر عبداللهي
-----------------------------------------------------------------------------------
The association between parity and knee cartilage in young women
تاريخ: 7/9/91
استاد مسئول: دکتر ثقفي
ارائه دهنده: دکتر عظيمي
-----------------------------------------------------------------------------------
Prospective Study of Clinical Phenotypes in Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus; Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Therapy
تاريخ: 7/10/91
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
دکتر نبوي
-----------------------------------------------------------------------------------
Long-term follow-up in lupus nephritis patients treated with rituximab—clinical and histopathological response
تاريخ: 21/10/91
استاد مسئول: دکتر ثقفي
-----------------------------------------------------------------------------------
Anti-erythropoietin receptor antibodies in systemic lupus erythematosus patients with anemia
استاد مسئول: دكتر هاشم زاده
-----------------------------------------------------------------------------------
New treatment strategies in large-vessel vasculitis
استاد مسئول: دکتر صاحباري
-----------------------------------------------------------------------------------
Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) – A Coming of Age
استاد مسئول: دكتر رضايي يزدي
ارائه دهنده: دكتر رواق
-----------------------------------------------------------------------------------
Apixaban for Extended Treatment of Venous Thromboembolism
استاد مسئول: دكتر سعادتي
ارائه دهنده: دكتر زارع
-----------------------------------------------------------------------------------