وبینار1خرداد1399

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  اولین وبینار ژورنال کلاب گروه روماتولوژی مشهد مشترک بین دو مرکز قائم
 و امام رضا  در تاریخ ۵ شنبه ۱ خرداد ماه  برگزار شد.

استاد مسوول:دکتر ماندانا خداشاهی
پرزنتر :دکتر مونا  فیروزابادی

 مقاله انتخاب شده:
  2019Update of the Joint European League Against Rheumatism and
European Renal Association– European Dialysis and Transpl ant
Association (EULAR/ ERA–EDTA) recommendations for the management of
lupus

لینک وبینار:
http://webinar.mums.ac.ir/Imdep
♦️♦️♦️
http://webinar.mums.ac.ir/p3x2upsey68/