وبینار8خرداد1399

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


  وبینار ژورنال کلاب گروه  روماتولوژی مشهد در تاریخ ۵ شنبه ۸ خرداد
ماه  ساعت ۱۲ تا ۲  برگزار  شد

استاد مسوول: سر کار خانم دکتر رضایی یزدی

پرزنتر :  جناب اقای دکتر حقیقی دستیار محترم داخلی

استاد مهمان: سرکار خانم دکتر رزیتا خداشاهی ،استادیارگروه عفونی، فلوشیپ
 پیوند و نقص ایمنی

 مقاله انتخاب شده:

Reactivation of latent cytomegalovirus infection in patients with
rheumatologic disease: a case–control study

 

لینک وبینار:
http://webinar.mums.ac.ir/Imdept

http://webinar.mums.ac.ir/p3x2upsey68/