اعضای مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

دكتر معصومه سالاری (روماتولوژيست)

دكتر زهرا رضايي يزدی(روماتولوژيست)

دكتر محمدحسن جوکار(روماتولوژيست)
 

دكتر ژاله شريعتي (روماتولوژيست)

دكتر نيره سعادتي(روماتولوژيست)

دكتر مريم صاحباري(روماتولوژيست)
 

دكتر سيده زهرا ميرفيضي(روماتولوژيست)

دكتر كاميلا هاشم زاده(روماتولوژيست) دكترماندانا خداشاهی(روماتولوژيست)
 

دكتر حبيب اله اسماعيلي (PhD آمار زيستي)

دكتر هوشنگ رفعت پناه (PhD ايمونولوژي)

دکتر عبدالرضاملک(روماتولوژيست)

 

دكترسعید اخلاقی(PhD آمار زيستي)

 دکترسید علیرضا اسماعیلی(PhD ايمونولوژي)