اساسنامه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ماده 1:

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات بیماریهای روماتیسمی كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات ناميده مي شود براي تامين اهداف زير تشکیل میگردد.

 ماده 2:

اهداف
1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم روماتولوژی
2- انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي
3- جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها
4- تربيت نيروي انساني محقق در زمينه بیماریهای روماتیسمی
5- ترغيب تشويق و بكارگيري محققين
6- كوشش درجلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور
7- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمانهاي بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

 ماده 3:

اركان مراكز عبارتند از :
الف – شورايعالي
ب – رئيس مركز

 ماده 4:

اعضاء شورايعالي مركز عبارتند از :
1- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد
2- معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد
3- معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد
4- رئيس مركز
5- سه نفر از اعضاء هيات علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد رئيس دانشگاه
 
ماده 5:

وظايف شورايعالي مركز بشرح زير مي باشد
1- تصويب خط مشي پژوهشي مركز
2- تصويب طرحهاي همكاري با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخلي و خارج از كشور و سازمانهاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3- بررسي و تصويب گزارش سالانه فعاليتهاي مركز
4- بررسي و تصويب و بودجه سالانه مركز درمحدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني
5- تصويب دستورالعنل هاي مربوط به امور داخلي شورايعالي و دستورالعملهاي اجرائي مركز تحقيقات
6- پيشنهاد سازمان و تشكيلات مركز
تبصره : مصوبات شورايعالي مركز براساس سياستها و خط مشي ها و هماهنگي  با  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده 6:

رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهارسال يكبار منصوب مي گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است .

ماده 7:

وظايف رئيس مركز :
رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركزاست و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

 
 ماده 8:

اعضاء مركز: مركز داراي دو نوع عضو بشرح زير است :
الف ) اعضاء پيوسته : كه اعضاء هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند
ب ) اعضاء وابسته : كه اعضاء هيات علمي ساير گروههاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند

 ماده 9:

منابع مالي مركز :
الف ) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني
ب ) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي
ج ) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص